0

0

×

Registrácia

Informácie o profile

Prihlasovacie údaje

alebo sa prihlásiť

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Objednávka
Pri objednávaní cez internet je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu. Kliknutím na vybraný tovar si pozorne prečítal špecifikáciu produktu, zvolil požadovanú veľkosť a v prípade, že sa nákup zhoduje s jeho predstavou, potvrdil nákup. Produkt sa následne presunie do nákupného košíka. Kupujúci skontrolujte objednávku a jej potvrdením záväzne objedná tovar. Po záväznom potvrdení objednávky bude kupujúci emailom informovaný o prijatí objednávky a o predpokladanom termíne dodania tovaru. V prípade potreby pošle predávajúci emailom ďalšie dodatočné informácie ohľadom prijatej objednávky. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Storno objednávky
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru (do 24 hodín od potvrdenia záväznej objednávky) a to prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
V prípade, že zakúpený tovar chce kupujúci vymeniť alebo vrátiť je potrebné, aby tovar poslal do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru spolu s dokladom o kúpe späť poštou (nie však na dobierku, dobierka nebude akceptovaná a tovar bude vrátený späť kupujúcemu), pričom tovar musí byť nepoškodený a kompletný v pôvodnom balení. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru (do výšky ceny pôvodného tovaru) a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade, že kupujúci nevráti tovar predávajúcemu do 7 pracovných dní, nebude možné odstúpenie od zmluvy uznať a kupujúcemu nebudú vrátené ani peniaze. V prípade splnenia všetkých povinností kupujúceho budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
Ceny
V on-line shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Je potrebné si k nim prirátať výšku poštovného. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.
Platba
Kupujúci si môže vybrať spôsob platby –  dobierka na účet alebo bankový prevod. Možný je aj osobný odber (Bratislava).
Tovar posiela predávajúci Slovenskou poštou vo forme balíka.
K cenám tovaru uvedených pri produkte pripočíta predávajúci poštovné podľa spôsobu a adresy dodania v závislosti od veľkosti či hmotnosti zásielky. Pre výšku poštovného (v rámci SR i zahraničia) platí cenník Slovenskej pošty, ktorý nájdete kompletne na stránke 
http://cennik.posta.sk. 
Predávajúci pošle tovar kupujúcemu až po obdržaní peňazí na jeho účet. V prípade rozdelenia tovaru do viacerých zásielok, účtuje predávajúci poštovné a poplatky za každú zásielku samostatne. Ohľadom presnej výšky poštovného informuje predávajúci po potvrdení objednávky.
V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.
Ak doklad chýba, kupujúci informuje predávajúceho e-mailom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Dodanie tovaru
Ak je tovar na sklade, dodacia lehota je od 1 do 3 pracovných dní.
Ak nie, dodacia lehota sa môže predĺžiť do 15 pracovných dní.
O dodacej lehote je kupujúci vždy informovaný. Predávajúci si vyhradzuje práva na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru. Ak nebol tovar kupujúcemu doručený do potvrdeného termínu dodania, kontaktuje predávajúceho. Bližšie informácie o nákupe a dôvodoch nedoručenia bude predávajúci po preverení kupujúceho informovať.
Ochrana osobných údajov
Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 23.1. a to na účely uvedené v bode 23.2.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Záruka
Dĺžka záručnej doby je vždy najmenej minimálnej dĺžky záručnej doby podľa občianskeho zákonníka, prípadne zvláštnych právnych predpisov, spravidla je to 24 mesiacov.
Záručná doba dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, keď to kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Kupujúcemu bude vydané potvrdenie o tom, kedy tovar reklamoval, o prevedení záručnej opravy a o dobe trvania opravy.
Ak dôjde k výmene tovaru, na ktorú je poskytnutá záruka, začína záručná doba znovu od začiatku, od prevzatia nového tovaru.
Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 15. júla 2014.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, musia byť však zverejnené na internetovej stránke obchodu www.woof.sk..
Reklamácie
Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s Reklamačným poriadkom. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vrátiť poštou v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, spolu s faktúrou alebo iným dokladom o zaplatení. Súčasťou reklamácie je žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko kupujúceho, email, telefón, číslo daňového dokladu, popis reklamovaného tovaru, veľkosť a množstvo, ako aj dôvod k reklamácii).Poškodený tovar môže byť vymenený za nový, prípadné za iný tovar podľa výberu (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo predávajúci vráti peniaze na účet kupujúceho do 15 pracovných dní v prípade splnenia podmienok reklamácie a povinností kupujúceho. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za mechanické poškodenie zapríčinené prepravou, prevzatie ktorého bez chýb potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby. Takéto reklamácie nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.Pri prevzatí tovaru je dôležité, aby kupujúci prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou, kupujúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá, odporúča sa poistenie tovaru.Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má kupujúci tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. V ostatných prípadoch znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci

 

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 15. júla 2014. 
Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Prevádzkovateľ:   Martin Schneider   03401 Liptovská Štiavnica, Nová 323/88   IČO: 40930963   Číslo živnostenského registra: 570-7414